Algemene voorwaarden

Definities & Interpretatie

1.1 Definities

Van eenmanszaak “Noury Timmermans (handelsnaam “Her Light Heals”) eigenaar Noury Timmermans hierna te noemen: “Her Light Heals” gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder inschrijfnummer: 65813464.

 • Her Light Heals: het bedrijf Noury Timmermans (onder de handelsnaam Her Light Heals).
 • Deelnemer: degene die deelneemt aan een cirkel, ceremonie, workshop, training, healing, begeleiding of behandeling.
 • Ervaring: cirkel, ceremonie, workshop, training, healing, begeleiding of behandeling.
 • Website: www.herlightheals.nl

1.2 Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door “Her Light Heals” gesloten overeenkomsten (offertes, opdrachtbevestigingen en inschrijvingen).

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij “Her Light Heals” diensten aanbiedt of levert.
 • “Her Light Heals” behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. 
 • Voor lopende opdrachten, behandelingen of reeds gemaakte inschrijvingen zijn afwijkingen van deze voorwaarden pas geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De algemene voorwaarden moeten geaccepteerd worden voordat er een aankoop gemaakt kan worden.

1.3 Nederlandse wetten

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Boekings- en Annuleringsbeleid

2.1 Voortijdige annuleringen

Als je meer dan 72 uur voor  aanvang van de Ervaring annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht. Je ontvangt je geld terug of kiest voor een tegoed op een toekomstige Ervaring op basis van beschikbaarheid en vergelijkbare kosten. 

2.2 Late annuleringen

Als je binnen 72 uur voor  aanvang van de Ervaring annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Dit i.v.m. de gemaakte kosten voor de ruimte, eten en goodies. In overleg kunnen we het bedrag als een tegoed neerzetten voor een toekomstige Ervaring op basis van beschikbaarheid en vergelijkbare kosten. 

2.3 No show

Als je niet annuleert en je komt niet op tijd opdagen voor een Ervaring, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en kan niet als tegoed worden gebruikt op een toekomstige Ervaring.

Betaalvoorwaarden

3.1 Prijzen

De prijzen van cirkels, ceremonies, workshops, trainingen, healings, behandelingen en andere ervaringen zijn beschikbaar op de website en kunnen door Her Light Heals worden gewijzigd.

3.2 Betalingen

 • Betalingen dienen vooraf  een Ervaring via de website gemaakt te worden.
 • Met een betaling ben jij verzekerd van een plek bij de geboekte Ervaring van Her Light Heals.
 • Betalingen voor Ervaringen bij Her Light Heals geven je geen recht op het bijwonen van ervaringen van een ander bedrijf.
 • De ervaringen kunnen worden overgedragen aan een andere persoon.  De persoon die de boeking heeft gemaakt moet hiervoor altijd contact opnemen met Her Light Heals om de wijzigingen door te geven. Her Light Heals zal hier per mail goedkeuring voor geven.

3.3 Betaalmethodes & Betaalkosten

 • De betaling voor een Ervaring dient via de website met de betaalmethode iDeal gemaakt te worden. Met deze betaalmethode worden er geen betaalkosten in rekening gebracht.
 • Wij zijn bezig om meerdere betaalmethodes beschikbaar te stellen, zoals PayPal en Creditcard. Via deze betaalmethodes worden er wel extra betaalkosten in rekening gebracht.

Overige voorwaardes voor Deelneemers

4.1 Details & Tijden

 • Details van de ervaring kunnen van tijd tot tijd verschillen. Deze worden per ervaring op de website gepubliceerd en bij wijzigingen van geboekte ervaringing ontvang je hier een e-mail over.
 • De tijden van de ervaringen worden op de website gepubliceerd. Binnenloop van de ervaring is minimaal een kwartier voor starttijd geopend. 

4.2 Persoonlijke eigendommen

Persoonlijke eigendommen worden op risico van de deelnemer naar de desbetreffende locatie gebracht en Her Light Heals aanvaart geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items.

4.3 Kleding & Schoenen

Deelnemers worden verzocht zich passend te kleden voor de desbetreffende Ervaring. Schoenen zijn in de ruimte niet toegestaan en moeten in de kleedruimtes achtergelaten worden.

4.4 Faciliteiten & Kinderen

 • Doordat wij afhankelijk zijn van gehuurde locaties zullen wij aangeven welke faciliteiten er op de desbetreffende locatie beschikbaar zijn.
 • Indien de locatie geen faciliteiten beschikbaar heeft, zal Her Light Heals zoveel mogelijk voorzien van benodigde faciliteiten.
 • Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen meedoen met een Ervaring onder begeleiding van een volwassene en onder hun zorg en toezicht.

Gezondheid

5.1 Fysieke & mentale gezondheid

 • Deelnemers worden geadviseerd om geen activiteiten te ondernemer zonder eerst medisch advies in te winnen als ze zich zorgen maken over hun fysieke en/of mentale conditie.
 • Her Light Heals behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren aan deelnemers indien zij de gezondheid van de andere deelnemers in gevaar kan brengen.
 • Deelnemers moeten Her Light Heals op de hoogte stellen van omstandigheden die van invloed zijn op hun gezondheid en die door deelname aan een Ervaring verergerd kunnen worden.

Veiligheid en Hygiëne

6.1 Roken

Roken is niet toegestaan in de ruimtes. De gebieden waar wel gerookt mag worden is afhankelijk van de regels van de locatie zelf.

6.2 Voetklachten

Loop bij voetklachten niet op blote voeten door de ruimte, kleedkamers of douches (gelieve teenslippers of sokken te dragen).

6.3 Brand

In het geval van brand worden de deelnemers verzocht zich rustig naar de dichtstbijzijnde beschikbare uitgang te begeven.

Algemene Richtlijnen

7.1 Locatie richtlijnen

Her Light Heals en de deelnemers dienen ten alle tijden de richtlijnen van de gehuurde locaties in acht te nemen. Deze kunnen van te voren worden meegedeeld en wordt verzocht zich te houden hieraan. Wij van Her Light Heals gaan er vanuit dat iedereen de locatie en elkaar met respect behandelen.

7.2 Communicatie

 • Her Light Heals zal per e-mail met de deelnemers communiceren. Door een e-mailadres aan Her Light Heals te verstrekken, stemt de deelnemer ermee in om e-mailcommunicatie van Het Light Heals te ontvangen, inclusief kennisgevingen op grond van de algemene voorwaarden.
 • In sommige gevallen zal her Light Heals telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met de deelnemers indien dat van toepassing is.
 • Indien de deelnemer gewijzigd is van contactinformatie en communicatie met Her Light Heals wel van belang is, dient de deelnemer deze wijzigingen door te geven.

Beperking van Aansprakelijkheid

8.1 Equipment

Her Light heals kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van faciliteiten, uitrusting of andere services om welke reden dan ook.

8.2 Verlies, schade en letsel

 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen fysieke en mentale conditie. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk ze in goede staat zijn een Ervaring te ondergaan.
 • Her Light Heals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen of opgelopen letsel van deelnemers op locatie en tijdens een Ervaring, behalve  voor zover dergelijk verlies, schade of letsel wettelijk niet kan worden uitgesloten.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om te weten en te begrijpen dat deelname aan Ervaringen (zoals evenementen, cacaoceremonies  of andere ervaringen) inherente risico’s met zich mee kunnen brengen. Dit omvat risico op lichamelijk of psychisch/mentaal letsel, pijn, lijden, ziekte, misvorming, tijdelijke of blijvende verlamming, overlijden en het op zich nemen van alle gerelateerde risico’s. Deelname aan Ervaringen zijn altijd op vrijwillige basis. Dit is niet de verantwoordelijkheid van Her Light Heals. Meedoen betekent het goedkeuren van mogelijke risico’s.

Zakelijk

9.1 Offertes

 • De door Her Light Heals gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Her Light Heals is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
 • De offertes zijn excl. evt. (voortgang) rapportages aan derden, deze worden apart gedeclareerd.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij Her Light Heals beschikbare informatie.
 • Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

9.2 Uitvoering van de overeenkomst

 • Met Her Light Heals gesloten overeenkomsten leiden voor Her Light Heals tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Her Light Heals gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Her Light Heals verlangd kan worden.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Her Light Heals het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever/cliënt geschieden. 

Algemene Voorwaarden van de Website

10.1 Website informatie

 • De informatie die op deze website wordt gepubliceerd is bedoeld voor website bezoekers en je wordt erop geadviseerd dat, hoewel er nauwkeurig wordt omgegaan met technische en feitelijke details/informatie, kunnen enkele fouten voorkomen. 
 • Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website pagina’s. Houd er rekening mee dat Her Light Heals de informatie op de website van tijd tot tijd kan wijzigen.
 • Her Light Heals is niet aansprakelijk voor het gebruik van de infromatie op deze website door welke partij dan ook.
 • Her Light Heals geeft op geen enkele manier garantie voor de informatie op deze website en in het bijzonder wordt er geen garantie gegeven dat de website, de inhoud of hypertextlinks virusvrij of niet besmet zijn. Je word geadviseerd om jouw eigen viruscontroles uit te voeren en je eigen voorzorgsmaatregelen in dit verband te nemen. 
 • Her Light Heals sluit alle aansprakelijkheid uit voor besmetting of schade veroorzaakt door een virus of elektronische transmissie.

Privacy & Veiligheidsbeleid

11.1 Persoonsgegevens

Jouw persoonlijk identificeerbare informatie wordt veilig bewaard. Alleen geautoriseerde werknemers, agenten en contractanten (die ermee hebben ingestemd om informatie veilig en vertrouwelijk te houden) hebben toegang tot deze informatie. Met alle e-mails en nieuwsbrieven van de website kun je jezelf voor afmelden.